Dagsorden
 1. Gennemgang af vedtægterne, som aftalt på generalforsamlingen
 2. Orlovsansøgning, Mads og Mai
 3. Kommende arrangementer
  1. Odense Vokalfestival
  2. Maries arbejde
 4. Opfølgning på arbejdet i diverse udvalg
  1. Koncertudvalg
  2. Repertoire
  3. Fonds-ansøgninger
  4. Outfit
 5. Manglende dokumenter på den lukkede
 6. Flytning af hjemmeside til et CMS
 7. Grønspættebog for bestyrelsen
  1. Vision for både bestyrelse og Alsobate
  2. Opgaver
  3. Deadlines
  4. Ansvarsområder
  5. “Drejebog” for fondsansøgninger
  6. Standard-brevpapir
  7. Standardiseret mail-udseende
 8. Kasserer
  1. Bankskifte
  2. Kontingent, F2012
 9. Tenorer…
  1. Tenoraften
  2. Hvervekoncerter
  3. Pressemeddelelser
 10. Forslag fra Eddie: Indkøb af arrangement ”King of anything”
 11. Forslag fra Eddie: Band-backing – Hvem vil vi gerne backe?
 12. Forslag fra Anne R: Tekstanalysegruppe
 13. Ny Sing a Day Away?
 14. Næste møde
 

Ad 1:

Vi gennemgik vedtægterne punkt for punkt og nåede frem til følgende ændringsforslag. Vi fremhæver, at det kun er forslag! Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
§ 3: Der tilføjes 3.4: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før start på førstkommende halvsæson.
§ 4.2: “som består af en gruppeprøve i stemmegruppen og fremførelse af en sang efter eget valg” fjernes. Der tilføjes “Det er dirigenten, der træffer den endelige beslutning.”
§ 5: 5.3 hører til 5.2 :-). 5.2: Præcisér, at der gives en skriftlig advarsel. Der tilføjes et punkt, som siger, at hvis påtalen ikke har effekt træder pkt. 2 og 3 i kraft. Påtale-paragraffen kommer næstøverst. Nye udgave efter disse forslag er altså:
 1. Bestyrelsen kan om nødvendigt indstille et medlem til eksklusion.
 2. Følgende 2 årsager bør føre til bestyrelsens påtale:
  1. Når kontingent eller korafgift ikke er betalt senest 1 måned efter påkrav.
  2. Ved udeblivelse fra 2 øvegange i træk uden afbud til ”afbudsmanden”.
 3. Hvis påtale ikke har effekt, træder pkt. 5.4 og pkt. 5.5 i kraft
 4. Inden en indstilling til eksklusion, skal det pågældende medlem have en skriftlig advarsel
 5. Den endelige afgørelse om eksklusionen tages på en (evt. ekstraordinær) generalforsamling.
§ 7: 7.1: “i starten af sæsonen” ændres til “som skal afholdes senest 1/10”. Sætningen om udlevering af dagsorden ændres til “Dagsorden og regnskab udleveres senest fire dage før afholdelse af generalforsamlingen”. 7.3: Ændres til: “Indkomne forslag skal være afleveret til bestyrelsen senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.” Pkt. 7.4(b): Ændres til: “Hvis der i forbindelse med et indkomment forslag skal træffes en afgørelse, træffes denne ved almindeligt stemmeflertal.” Resten af punkt som skrevet. Pkt. 7.5: “Formandsberetning, regnskab og referat fra generalforsamlingen lægges ud på den lukkede del af hjemmesiden senest 14 efter generalforsamlingen”.
§ 8: 8.1: Der tilføjes et punkt: “Mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det”. 8.6 omformuleres som i 7.5
§ 9: 9.5: Der tilføjes “Ved stemmelighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling”. 9.6: Mindst to møder pr. halvsæson. 9.7: “To øvegange” ændres til “14 dage”.
§ 10: 10.3 ændres til “Kontingentets størrelse fastsættes af kassereren i samråd med bestyrelsen for 1⁄2 år ad gangen.”
§11: Parentesen med SYNG slettes.
Ad 2:
Godkendt. Rune sender mail til Mads og Mai.
Ad 3:
Maries arbejde: Udskudt på ubestemt tid.
Odense Vokalfestival: Læs mail fra Torstein. Torstein laver en Doodle mht. mulighed for deltagelse.
Ad 4:
Outfit: Godt forslag, som dog kun bør opfattes som retningslinjer. Vi så fx godt ud til Skolernes Juleaften, selvom vi ikke fulgte oplægget til fulde.
Fonde: Har ikke fået penge fra Albani. Vi søger igen til næste frist. Vi prøver andre fonde, fx Tuborg. Odense Kommunes Fritidsafdeling holder kursus i fundraising onsdag d. 14/3 kl. 17-21. Det er ganske gratis! Vi har tilmeldt Rune og Fie, men hvis andre har lyst, kan det sagtens ændres.
Koncertudvalg: Lars har en ide om at snakke med en gammel ven, som er korleder i Ringe, om en fælleskoncert et eller andet sted på Fyn. Ellers intet nyt.
Repertoire: Intet nyt at berette.
Ad 5:
Adresseliste er ikke opdateret. Regnskab og budget for 2011-2012 er lagt op.
Ad 6:
Rune har kigget lidt på WordPress, og det ser ud til at opfylde vores behov. Tager det op med Anne.
Ad 7:
Vision: Anette og Rune sætter sig sammen og formulerer begge slags visioner sammen.
Opgaver: Torstein og Fie har lavet et “årshjul” med ting som bestyrelsen skal lave og huske.
Ad 8:
Bankskifte: Bankskifte endnu ikke gjort, men skal muligvis stadig gøres, da vi betaler kr. 90 bare for at have netbanken samt kr. 1 pr. bankoverførsel. Vi diskuterede om det var tiden og besværet værd for så små beløb. Som referenten husker det, kom vi ikke til en konklusion.
Kontingent: 750 for voksne og 600 for studerende
Ad 9:
Det lader til, at det ser godt ud mht. tenorer, hvis altså de to Torsteing har kontakt til er gode nok 🙂
Resterende punkter:
Tages til næste møde, som af samme grund afholdes efter kortere tid end sædvanligt
 
Ad 14:
21/2 2012 kl.19:30 hos Marcus