1. Valg af dirigent og referent

Rune blev valgt til dirigent. Eskil referent.

 

2. Formandens beretning

Sikke et år. Vi har nået en masse, sagde vores formand Rune.

Vi har i efteråret optrådt to gange i kulturnatten, og haft Sing A Day Away i november, hvor vi fik god inspiration af Line Groth en hel lørdag.

I foråret har vi haft succesrig koncert på Vesterdal Efterskole, en god koncert på Musikbiblioteket og deltaget i Odense Vokalfestival i juni, som var meget udbytterigt, og hvor vi fik “fed ros” fra andre kor.

Tage fra Vesterdal Efterskole ville endda have os til at synge til sin 60 års fødselsdag i sommeren, men det var der ikke tilstrækkeligt mange, der kunne.

I august blev vi hyret til at optræde til bryllup i Aarslev Kirke. Halvdelen af koret kunne deltage og sang “Du er”. Arrangementet blev lært på en enkelt øveaften. Det viser, at vi har nået en god standard i koret.

Bestyrelsen har budgetteret med omkring seks koncerter i løbet af sæsonen 2012/13. Vi er allerede hyret til to yderligere bryllupskoncerter i efteråret, en koncert i Langå Kirke på Østfyn og en koncert på Vesterdal.

Bestyrelsen har også nogle tanker om, at vi på et tidspunkt skal optræde sammen med et kendt navn.

Internt i koret er der også sket meget.

Fie og Stine har været på fundraiser-kursus. Vi har fået ny hjemmeside, og indholdet er blevet gennemrevideret. I eftersommeren har vi oplevet en stor søgning til ledige pladser i koret. Der har været kontakt til fire tenorer, hvoraf foreløbig Niels er optaget. Da der blev opslået en ledig alt-plads, var der hele syv interesserede. Der blev optaget to alter: Signe Golly og Anita Klausen.

Hvad rekvisitter angår, kunne det være rart at få et par solistmikrofoner og vores egne højttalere.

Rune nævnede også, at han synes, at bestyrelsen er kommet godt i gang. Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Rune, Anette Holm, Fie og Markus.

Bestyrelsen har sat system i arbejdet og har blandt andet udarbejdet et årshjul, som viser de opgaver, som skal varetages gennem året af bestyrelsen og andre.

Bestyrelsen arbejder også med en vision for koret.

Rune sluttede: Det har været et utroligt godt år for koret.

Beretningen blev modtaget med klap!

 

3. Regnskab

Kasserer Anette Holm gennemgik det reviderede regnskab. Året har blandt andet budt på udgift til vores egen mixerpult til små 4.000 kroner. Heraf har vi fået 2.000 kroner i støtte fra SYNG.

Kontingent ligger stabilt omkring 700-750 kroner pr. halvsæson for fuldtbetalende medlemmer. Årets udgifter (fra 1/8-2011 til 31/7-2012) blev på 38.905 kroner. Indtægterne (hovedsageligt kontingent) var på 39.691 kroner. Det gav et overskud på 786 kroner. Pr. 31/7-2012 stod der 3.613 kroner på Alsobates konto.

Eddie har stået for revision af regnskabet, som blev godkendt.

 

4. Budget

Som følge af flere koncerter beregnes koncerthonorarer til 21.000 kroner. De totale indtægter til 55.000 kroner. Der er afsat 4.000 kroner til nye solistmikrofoner.

Fie har søgt Albani om penge til mikrofoner, men fået afslag.

Udgifterne skønnede Anette til 49.000 kroner. Der kan altså blive et overskud på omkring 6.000 kroner.

På et spørgsmål forklarede Anette, at vores kontingent til 17:48 afhænger af det antal timer, som Torstein bruger i koret.

Det blev kort drøftet, om der skal være en kontant belønning for at skaffe koncerten. Der blev enighed om, at det skal der ikke være.

Det blev også diskuteret, om folk, der lægger bil til koncerter, skal have det betalt. Konklusionen blev, at folk, der kører med hinanden eventuelt kan betale hinanden, men der bliver ikke nogen betaling fra koret.

Dog skal de, som henter og kører vores grej til koncerterne, tilbydes betaling for det.

Anette Toustrup spurgte, om der ikke kunne være basis for en kontingentnedsættelse, når vi får forholdsvis mange koncerter i år. Anette Holm og Rune svarede, at det er der gode chancer for i foråret 2013, men at det vil afhænge af økonomien ved årsskiftet.

Budgettet blev vedtaget.

 

5. Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremsat en stribe forslag til små ændringer og præciseringer af vedtægterne. Blandt andet foreslog bestyrelsen, at udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før start på en halvsæson.

Ændringerne blev vedtaget.

 

6. Indkomne forslag

1. Korets vision: Bestyrelsen foreslog, at der skulle være en vision, et mål at arbejde henimod. Forslaget til vision lyder: “Vi vil være det bedste rytmiske kor på Fyn”.

Rune begrundende forslaget og sagde, at det var vigtigt at have et mål for øje.

Anette T. fremhævede, at noget af det vigtigste er, at vi har det sjovt, når vi synger.

Flere andre gav udtryk for det samme. Dorte sagde, at en vision skal passe med de folk, vi er i koret. Hun var ligeglad med, om vi er de bedste.

Rune fremlagde nogle faktorer, der kan indgå i visionen. Det var blandt andet, at vi skal turde eksperimenter med udtryk, at vi arbejder både med svage og stærke sider, og at vi husker musikalske aftaler.

Der blev ikke taget nogen beslutning om en vision, men kormedlemmerne opfordres til at tænke over, om og hvilken vision koret skal have.

 

2. Nyt navn.

Der var forslag fra Louise om, at vi skal have et nyt navn, fordi “Alsobate er tungt og uden musik”.

Louise var ikke selv til stede til at begrunde forslaget.

Der var ikke stemning for en navneændring, blandt andet fordi flere (deriblandt et nyt kormedlem) fremhævede, at vi netop nu er ved at blive kendt som Alsobate rundt omkring. Så ville det være mærkeligt at skifte navn.

Forslaget blev forkastet ved afstemning.

 

7. Valg

Valg til bestyrelse:

Hele den eksisterende bestyrelse stillede op til genvalg, og blev valgt. Det vil sige, at det fortsat er Rune, Anette H., Fie og Markus, der udgør bestyrelsen.

Fie har til at begynde med barselsorlov fra bestyrelsesarbejdet.

Der blev valgt to suppleanter til bestyrelsen: Stine og Louise. En af dem afløser Fie indtil hun kommer tilbage.

Til revision af regnskabet blev Eddie genvalgt og Marie nyvalgt.

 

Valg til udvalg:

Til udvalgene meldte følgende sig:

PR-udvag: Lars, Eskil

Repertoir-udvalg: Marie, Louise, Fie, Rune, Torstein

Nodearkivar: Anne Rud og Anne F. sørger for nummerering og noder til hjemmesiden

Eddie sørger for kopiering af nye noder (med et opløftende firmanavn på bagsiden).

Afbuds m/k: Anne Rud

Outfit-udvalg: Lene og Janne

Fundraisere: Stine, Fie.

Webmaster: Rune

Redaktører på hjemmesiden: Louise, Anne R.

Skribenter til hjemmesiden: Anette T, Katrine, Ane, Janne

Webmater, redaktører og skribenter får også til opgave at oprette en Facebook-side for Alsobate.

 

8. Eventuelt

Eskil spurgte, hvor mange koncerter vi gerne vil have om året, og sagde at der nok var grænser for, hvor mange bryllupskoncerter vi kan klare på et år.

Der var stemning for, at vi bare Doodler os frem til, om der er nok, der kan og vil komme til bryllupskoncerter. Hvis der ikke er nok til at stille et kor, må vi bare sige nej. Der var enighed om, at vi ikke behøver at være et fuldt kor til den slags koncerter.

Janne gav udtryk for, at hvis vi får koncerter med korte mellemrum, så bliver der ikke meget tid til at øve noget nyt. Så bliver der kun fokus på at forberede os til næste koncert.

Anette Holm anbefalede på baggrund af at flere arrangementer allerede er i hus, at PR-udvalget også fokuserer på koncerter i 2013 og 2014.

 

 

Eskil, referent, 9. oktober 2012.