Vedtægter for koret Alsobate

 1. Foreningens formål, hjemsted og virke
  1. Alsobates formål er at synge rytmisk vokalmusik af høj kvalitet, samt at
   give koncerter.
  2. Sæsonen går fra ultimo august til ultimo maj, hvor der øves 1 gang ugentlig eller efter aftale.
  3. Alsobate har hjemsted i Odense Kommune.
 2. Dirigentens opgaver
  1. At sikre og højne det musikalske niveau.
  2. I samråd med koret at fastsætte korets repertoire.
  3. At samarbejde med koret og dets bestyrelse om formål og virke.
  4. At afholde optagelsesprøve for nye medlemmer.
  5. Dirigenten er lønnet både til koraftener og koncerter.
 3. Medlemskab af koret
  1. Som medlem af koret optages alle øvede sangere som vil medvirke til at fremme foreningens formål, dog skal der være en passende fordeling mellem stemmegrupperne.
  2. Orlov fra koret kan bevilges efter aftale med bestyrelsen. Ansøgning herom skal forelægges bestyrelsen så tidligt som muligt. Ingen kan bevilges orlov i mere end en hel sæson.
  3. Orlov gives primært ved barsel og sygdom. Søger man orlov til andet formål nedsættes kontingentet relativt, dog betales minimum halvt kontingent.
  4. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før start på førstkommende halvsæson.
 4. Optagelse af medlemmer
  1. Optagelse finder sted efter behov, dog fortrinsvis i september eller januar måned. Behovet afgøres af dirigenten i samråd med bestyrelsen. Potentielle nye medlemmer kan skrives på en venteliste, som administreres af dirigenten. Sangere på venteliste vil få mulighed for at gå til optagelsesprøve, når der er ledige pladser i deres stemmegruppe.
  2. For at blive optaget i Alsobate skal man bestå en stemmeprøve. Optagelsen vurderes af både dirigenten og stemmegruppen. Det er dirigenten, der træffer den endelige beslutning.
 5. Eksklusion
  1. Bestyrelsen kan om nødvendigt indstille et medlem til eksklusion.
  2. Følgende 2 årsager bør føre til bestyrelsens påtale:
   1. Når kontingentet eller korafgift ikke er betalt senest 1 måned efter påkrav.
   2. Ved udeblivelse fra 2 øvegange i træk uden afbud til “afbudsmanden”.
  3. Hvis påtale ikke har effekt, træder pkt. 5.4 og 5.5 i kraft.
  4. Inden en indstilling til eksklusion skal det pågældende medlem have en skriftlig advarsel.
  5. Den endelige afgørelse om eksklusionen tages på en (evt. ekstraordinær) generalforsamling.
 6. Generalforsamlingen
  1. Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
  2. Stemmeret på generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer samt korets dirigent. Ikke tilstedeværende kan medgive fuldmagt til et andet kormedlem.
 7. Ordinær generalforsamling
  1. Én gang årligt indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages varsel korets medlemmer til ordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 1/10. Dagsorden og revideret regnskab udleveres senest fire dage før afholdelse af generalforsamlingen.
  2. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:
   1. Valg af dirigent og referent
   2. Formandens beretning
   3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab
   4. Behandling og vedtagelse af budget
   5. Indkomne forslag
   6. Valg af:
    • 4 bestyrelsesmedlemmer
    • 2 suppleanter
    • 2 revisorer
   7. Eventuelt
  3. Indkomne forslag skal være afleveret til bestyrelsen senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.
  4. Valgregler og afstemningsregler:
   1. Personvalg
    1. Alle korets medlemmer er valgbare.
    2. Såfremt blot ét tilstedeværende medlem forlanger det, skal et personvalg foregå ved skriftlig afstemning.
    3. I tilfælde af stemmelighed foretages der omvalg.
    4. I tilfælde af stemmelighed endnu en gang, trækkes der lod mellem kandidaterne.
   2. Hvis der i forbindelse med et indkomment forslag skal træffes en afgørelse, træffes denne ved almindeligt stemmeflertal.
  5. Formandsberetning, regnskab og referat fra generalforsamlingen lægges ud på den lukkede del af hjemmesiden senest 14 efter generalforsamlingen.
 8. Ekstraordinær generalforsamling
  1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et af følgende punkter er opfyldt:
   • Mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det
   • Et flertal i bestyrelsen kræver det
   • Mindst 25 % af medlemmerne kræver det
  2. Senest 4 uger efter at der er fremsat berettiget krav om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes.
  3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel som ordinær generalforsamling.
  4. En ekstraordinær generalforsamling kan kun beskæftige sig med de emner, som fremgår af dagsordenen/mødeindkaldelsen.
  5. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling lægges ud på den lukkede del af hjemmesiden senest 14 efter generalforsamlingen.
 9. Bestyrelsen
  1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  2. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
  3. Bestyrelsen optræder på korets vegne og kan under ansvar overfor generalforsamlingen disponere til foreningens bedste og formålets fremme.
  4. Bestyrelsens opgaver omfatter: afgørelse ved ansøgning om orlov fra medlemmer, at føre foreningens regnskab, i samråd med udvalgte koncertarrangører, PR-gruppe og korets medlemmer at medvirke til at gøre reklame og arrangere koncerter.
  5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen afgør spørgsmål ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
  6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde minimum 2 gange pr. halvsæson.
  7. Bestyrelsen skal lægge et referat af bestyrelsesmødet ud på hjemmesiden senest 14 dage efter mødets afholdelse.
  8. Dirigenten inviteres med til bestyrelsesmøderne.
 10. Regnskab og kontingent
  1. Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.
  2. Årsregnskabet skal hvert år inden 1. september afleveres til revisorerne.
  3. Kontingentets størrelse fastsættes af kassereren i samråd med bestyrelsen for 1/2 år ad gangen.
  4. Kontingent kan ikke betales tilbage ved udmeldelse.
  5. Ved orlov under 6 måneders varighed nedsættes kontingentet relativt, dog betales minimum et halvt kontingent.
 11. Vedtægtsændringer og opløsning
  1. Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
  2. Forslag om foreningens opløsning skal angives i dagsordenen til en generalforsamling og vedtages ved mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer.
  3. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes korets aktiver i overensstemmelse med de i §1.1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af korets aktiver afgøres ved almindelig stemmeflerhed af medlemmerne op den opløsende generalforsamling.